phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang bình hưng hòa (12ha)
Phương án số 15/PABT-HĐBT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt...
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU VỰC NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA GIAI ĐOẠN 1 (12HA)
Thực hiện theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số 15/PABT-HĐBT ngày 23 tháng 01...