Đang truy cập: 3

Trong tuần: 590

Trong tháng: 969

Tổng truy cập: 308521

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU VỰC NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA GIAI ĐOẠN 1 (12HA)

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU VỰC NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA GIAI ĐOẠN 1 (12HA)
_______________
 
I.  SỐ LIỆU VỀ QUY MÔ, HIỆN TRẠNG DỰ ÁN.

- Tổng diện tích đất thu hồi của dự án (Khu 12ha):              129.504,60m2.
- Tổng số hộ dân ảnh hưởng:                                  25 hộ (giải tỏa toàn bộ).
- Tổng số hồ sơ kê khai mộ, nhà đất dự kiến:                         16.524 hồ sơ.
Trong đó:
+ Tổng số hồ sơ mộ và Kim tỉnh phải bốc, di dời:                  16.479 mộ.
   (Chưa tính số mộ lạng).
+ Tổng số hồ sơ nhà, đất các loại ảnh hưởng trong dự án:          45 hồ sơ.
 
II. TỔNG DỰ TOÁN BỒI THƯỜNG ĐƯỢC DUYỆT

Tổng dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ được duyệt:     784.566.662.776 đồng.
(Quyết định số 15970/QĐ-STC-BVG ngày 26/12 /2011 của Sở Tài chính TP)
 
III. ĐƠN GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG ĐƯỢC DUYỆT

Thực hiện theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số 15/PABT-HĐBT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng bồi thường dự án - Phương án  bồi thường đã  được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt tại quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014. Cụ thể như sau:

1.     Đơn giá bồi thường về đất
1.1. Đất ở.                  

                                                 
1.2. Đất nghĩa địa:                                                          7.911.000 đồng/m2
1.3. Đất ở trung bình khu vực của dự án:                      1.975.000 đồng/m2
2. Đơn giá đất nông nghiệp để tính bồi thường


3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ về mộ.

a) Chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ:
- Mộ đất:                                                                   3.000.000 đồng/mộ;
- Mộ xây thường, đá ong:                                         4.000.000 đồng/mộ;
- Mộ xây bán kiên cố:                                               6.000.000 đồng/mộ;
- Mộ xây kiên cố:                                                      8.000.000 đồng/mộ;
- Mộ cốt cải táng:                                                      2.000.000 đồng/mộ.
- Đối với mộ đặc biệt kiên cố hoặc có kiến trúc phức tạp thì được xem xét, xác định mức bồi thường, hỗ trợ di dời hợp lý cho từng trường hợp và do Ủy ban nhân dân quận quận quyết định.

b) Hỗ trợ chi phí cải táng:
- Đối với mộ chôn phân tán trong đất khuôn viên của hộ gia đình thì phần diện tích đất có mộ tính giá bồi thường theo nguồn gốc pháp lý của đất đang sử dụng và được hỗ trợ thêm chi phí cải táng là 3.000.000 đồng/mộ;
- Đối với mộ chôn tập trung trong nghĩa địa của dòng họ, gia tộc thì tính bồi thường theo giá đất nghĩa địa nêu tại Công văn số 6167/UBND-ĐTMT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án bốc mộ khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và được hỗ trợ thêm chi phí cải táng là 3.000.000 đồng/mộ;
- Đất mộ trong khu vực nghĩa trang, nghĩa địa hiện hữu của Nhà nước, chỉ tính hỗ trợ chi phí cải táng là 3.000.000 đồng/mộ (không tính bồi thường về đất cho người có mộ).

c) Đối với mộ vắng chủ hoặc vô chủ thì Hội đồng Bồi thường của dự án hợp đồng với đơn vị phục vụ mai táng của địa phương tổ chức bốc mộ, cải táng (sau thời hạn đã Thông báo bốc mộ) theo chi phí thực tế.

d) Bồi thường chi phí bốc mộ và hỗ trợ chi phí cải táng cho các trường hợp đặc biệt: áp dụng theo Công văn số 64/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện bồi thường, hỗ trợ trong dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

IV. PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CHI PHÍ BỐC MỘ.

1. Đối với mộ đã có thân nhân đăng ký kê khai: (5.720 mộ)
Chủ thể nhận tiền bồi thường trong trường hợp này là thân nhân có mộ chôn tại khu đất của Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (12Ha) có đăng ký kê khai bốc mộ. Để bốc mộ, trước đây người dân tự liên hệ và thỏa thuận ký hợp đồng với các Công ty có chức năng để bốc mộ, cải táng theo yêu cầu dưới sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị theo quy định tại Quyết định 07/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố và tự thanh toán chi phí bốc mộ. Hiện nay, để thực hiện công tác bốc mộ tập trung theo kế hoạch, người dân tự thỏa thuận ký hợp đồng với Công ty TNHH. Một thành viên Môi trường đô thị thành phố (đơn vị thực hiện việc bốc mộ) nhưng chưa phải thanh toán chi phí bốc mộ, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận sẽ thu lại chi phí bốc mộ ngay khi chi trả tiền bồi thường.
 Đơn giá bốc mộ các loại đã được Hội đồng bồi thường dự án thông qua tại Biên bản họp Hội đồng bồi thường số: 433/BB-HĐBTDA ngày 27 tháng 11 năm 20115). Cụ thể như sau:


 
 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận chi trả bồi thường theo Quyết định bồi thường cho người dân, người dân cho trách nhiệm nộp lại chi phí bốc mộ theo hợp đồng đã ký kết (thấp hơn hoặc bằng chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ và hỗ trợ chi phí cải táng nêu trong phương án bồi thường) để thanh toán cho Công ty TNHH. Một thành viên Môi trường đô thị thành phố.
  2. Đối với mộ chưa có thân nhân kê khai: (5.327 mộ)
Thực hiện Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận về bốc mộ tập trung dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1 (Khu 12ha), phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A. Theo đó, còn phải tiến hành bốc mộ tập trung cho 5.327 mộ chưa có thân nhân kê khai, thời gian thực hiện bốc mộ từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẾN NGÀY 20/7/2016.
-         Tổng số mộ thân nhân đã đăng ký kê khai: 11.387/16.479 mộ (65,96%)
-         Tổng số mộ đã bốc:                                                                         5.092 mộ
-         Tổng số mộ đã ban hành Quyết định bồi thường:                           5.061 mộ
-         Đã chi trả bồi thường cho 4.731 mộ (đến 14/7/2016): 60.581.412.820 đồng Đã ban hành 17 QĐ thu hồi đất cho hộ gia đình, cá nhân:       21.149,50 m2
-         Đã ban hành 04 QĐ thu hồi đất cho tổ chức, Giáo xứ:           100.112,00 m2
 
VI. THỜI GIAN HOÀN TẤT DỰ ÁN.
Dự kiến công tác bốc mộ, di dời sẽ hoàn tất vào 30 tháng 4 năm 2017.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tags: