Đang truy cập: 3

Trong tuần: 580

Trong tháng: 959

Tổng truy cập: 308511

Thông báo đăng ký bốc mộ

UBND QUẬN BÌNH TÂN
BAN BỒI THƯỜNG
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
________
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
 
Bình Tân, ngày  18    tháng   10    năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
Về đăng ký bốc mộ trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, giai
đoạn 1 (khu 12ha) trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
_________________
 
Kính gửi: Ông/bà http://duandidoinghiatrangbhh.vn/dowload.php?id_code=d2de1e054afdc52b3ba592848bbe16fc.xls
                     
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân Thông báo đến ông/bà về đăng ký bốc mộ trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, giai đoạn 1 (Khu 12 ha), quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, như sau:
1. Địa điểm thực hiện dự án bốc mộ di dời, giai đoạn 1 (khu 12ha):
- Phường Bình Hưng Hòa: Nghĩa trang Tương tế Sòng Sơn, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Thánh Minh, Phật học, Chùa Đại Giác, Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, Hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương Thôn Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương.
- Phường Bình Hưng Hòa A: Nghĩa trang Liên Ứng và một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải.
2. Thời gian đăng ký bốc mộ và thời gian bốc mộ di dời:
- Thời gian đăng ký bốc mộ: Từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm 2016.
- Thời gian thực hiện bốc mộ: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đến ngày 31 tháng 01 năm 2017.
Sau ngày ngày 31 tháng 01 năm 2017, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ tổ chức bốc mộ tập trung đối với các mộ người dân đã kê khai nhưng chưa bốc hoặc các mộ không kê khai, mộ vắng chủ, mộ vô chủ (thời gian bốc mộ tập trung bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017).
Danh sách các ngôi mộ và thân nhân kê khai mộ của các khu vực trên đã được đăng tại website: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn và website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/.
3. Nơi tiếp nhận kê khai và đăng ký bốc mộ: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây). Điện thoại liên hệ: (08) 37523824. Mọi thắc mắc cụ thể đề nghị liên hệ nhân viên Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận: Ông Phạm Phú Quốc (Số điện thoại: 0904934715), bà Lê Thị Thọ (Số điện thoại: 0915877805), ông Đặng Thanh Thảo (Số điện thoại: 0908384389)./.
  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu : VT-TQLNTBHH (QT.02).
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký tên và đóng dấu)
 
Lê Văn Hồng Phương
 
Tags: