Đang truy cập: 2

Trong tuần: 204

Trong tháng: 3894

Tổng truy cập: 295711

Bảng đơn giá bồi thường và chi phí bốc mộ, hỏa táng

BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ (TRÍCH TỪ PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG) VÀ CHI PHÍ BỐC MỘ.
 
1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ về mộ.
a) Chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ:
- Mộ đất:                                                                                            3.000.000 đồng/mộ;
- Mộ xây thường, đá ong:                                                                  4.000.000 đồng/mộ;
- Mộ xây bán kiên cố:                                                                       6.000.000 đồng/mộ;
- Mộ xây kiên cố:                                                                              8.000.000 đồng/mộ;
- Mộ cốt cải táng:                                                                               2.000.000 đồng/mộ.
- Đối với mộ đặc biệt kiên cố hoặc có kiến trúc phức tạp thì được xem xét, xác định mức bồi thường, hỗ trợ di dời hợp lý cho từng trường hợp và do Ủy ban nhân dân quận quận quyết định.
b) Hỗ trợ chi phí cải táng:
- Đối với mộ chôn phân tán trong đất khuôn viên của hộ gia đình thì phần diện tích đất có mộ tính giá bồi thường theo nguồn gốc pháp lý của đất đang sử dụng và được hỗ trợ thêm chi phí cải táng là 3.000.000 đồng/mộ;
- Đối với mộ chôn tập trung trong nghĩa địa của dòng họ, gia tộc thì tính bồi thường theo giá đất nghĩa địa nêu tại Công văn số 6167/UBND-ĐTMT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án bốc mộ khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và được hỗ trợ thêm chi phí cải táng là 3.000.000 đồng/mộ;
- Đất mộ trong khu vực nghĩa trang, nghĩa địa hiện hữu của Nhà nước, chỉ tính hỗ trợ chi phí cải táng là 3.000.000 đồng/mộ (không tính bồi thường về đất cho người có mộ).
c) Đối với mộ vắng chủ hoặc vô chủ thì Hội đồng Bồi thường của dự án hợp đồng với đơn vị phục vụ mai táng của địa phương tổ chức bốc mộ, cải táng (sau thời hạn đã Thông báo bốc mộ) theo chi phí thực tế.
d) Bồi thường chi phí bốc mộ và hỗ trợ chi phí cải táng cho các trường hợp đặc biệt: áp dụng theo Công văn số 64/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện bồi thường, hỗ trợ trong dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).
2. Đơn giá bốc mộ:
Đơn giá bốc mộ các loại đã được Hội đồng bồi thường dự án thông qua tại Biên bản họp Hội đồng bồi thường số: 433/BB-HĐBTDA ngày 27 tháng 11 năm 2015). Cụ thể như sau:
 
STT Loại mộ Đơn giá
Bốc mộ Hỏa táng Lưu tro cốt
(trong vòng 04 năm)
I Mộ không còn hài cốt      
1 Loại mộ đất, mộ xây thường, đá ong 2.768.000   1.000.000
2 Loại mộ xây bán kiên cố, mộ kiên cố 3.444.000   1.000.000
II Mộ còn ít hài cốt      
1 Loại mộ đất, mộ xây thường, đá ong 3.104.000 1.000.000 1.000.000
2 Loại mộ xây bán kiên cố, mộ kiên cố 3.780.000 1.000.000 1.000.000
III Mộ có hài cốt, phải sang quách đem đi hỏa táng      
1 Loại mộ đất, mộ xây thường, đá ong 3.000.000 2.000.000 1.000.000
2 Loại mộ xây bán kiên cố, mộ kiên cố 3.977.000 2.000.000 1.000.000
IV Mộ có hài cốt, phải sang quan đem đi hỏa táng      
1 Loại mộ đất, mộ xây thường, đá ong 2.500.000 2.500.000 1.000.000
2 Loại mộ xây bán kiên cố, mộ kiên cố 4.500.000 2.500.000 1.000.000
V Hủ cốt nằm chung mộ   1.000.000 1.000.000
 
 
Sau khi người dân bốc mộ di dời, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định bồi thường cho người dân, người dân có trách nhiệm nộp lại chi phí bốc mộ theo hợp đồng đã ký kết (thấp hơn hoặc bằng chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ và hỗ trợ chi phí cải táng nêu trong Phương án bồi thường) cho đơn vị bốc mộ.
Tags: